Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

2019


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/2019
  w sprawie wprowadzenia zasad mechanizmu podzielonej płatności (split payment) podatku od towarów i usług (VAT)
 • Zarządzenie Nr 2/2019
  w sprawie ustalenia trybu tworzenia listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i powołania tych osób na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 3/2019
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 4/2019
  w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania zasad i trybu przyznawania Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego za promocję powiatu
 • Zarządzenie Nr 5/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2019
 • Zarządzenie Nr 6/2019
  w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 7/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Naczelnika Wydziału Edukacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 8/2019
  w sprawie powołania Kapituły Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego.
 • Zarządzenie Nr 9/2019
  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 10/2019
  o powołaniu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka-etap III-Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”
 • Zarządzenie Nr 11/2019
  w sprawie powołania komisji do odbioru robót prowadzonych na drogach Powiatu Wyszkowskiego, prac związanych z ich utrzymaniem oraz prac projektowych i inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych w 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 12/2019
  Zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku” – ETAP I.
 • Zarządzenie Nr 13/2019
  w sprawie powołania do składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 14/2019
  o powołaniu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Somianka-etap IV-Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”
 • Zarządzenie Nr 15/2019
  w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 16/2019
  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 roku
 • Zarządzenie Nr 17/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Kierownik Referatu do spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 18/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 19/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Audytora Wewnętrznego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 20/2019
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk”
 • Zarządzenie Nr 21/2019
  w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2019 roku.
 • Zarządzenie Nr 22/2019
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Audytora Wewnętrznego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 23/2019
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wyszkowie na kadencję w latach 2017-2021
 • Zarządzenie Nr 24/2019
  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji powiatowych XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
 • Zarządzenie Nr 25/2019
  w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne powiatu wyszkowskiego.
 • Zarządzenie Nr 26/2019
  w sprawie ustalenia wysokości współczynnika proporcji i prewspółczynnika na rok 2019 do odliczenia podatku Vat w Starostwie Powiatowym oraz scentralizowanych jednostkach organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego
 • Zarządzenie Nr 27/2019
  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 28/2019
  w sprawie trybu wyboru przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego w Wyszkowie do składu Komisji Socjalnej.
 • Zarządzenie Nr 29/2019
  Zarządzenie o powołaniu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 143505_5 Wyszków obręby ewidencyjne 0022 Tulewo, 0026 Tulewo Górne, 143502_2 Długosiodło obręb ewidencyjny 0025 Ostrykół Włościański”
 • Zarządzenie Nr 30/2019
  w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 31/2019
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Wyszków w okresie od 01.04.2019 r. do 30.12.2019 r.”
 • Zarządzenie Nr 32/2019
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny-Porządzie”
 • Zarządzenie Nr 33/2019
  w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • Zarządzenie Nr 34/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie Nr 35/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Inspektora do spraw utrzymania infrastruktury drogowej w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 36/2019
  w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 37/2019
  w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i ustalenia Regulaminu jej pracy.
 • Zarządzenie Nr 38/2019
  w sprawie powołania Komisji Oceniającej Wiedzę Wykonawców w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Świadczenie usług w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w ramach operacji pn. „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020”.
 • Zarządzenie Nr 39/2019
  w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie działki ewidencyjnej nr 3500 położonej w obrębie ewidencyjnym Popowo-Letnisko, miejscowość Popowo-Letnisko, gmina Somianka, powiat wyszkowski.
 • Zarządzenie Nr 40/2019
  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia w formie warsztatów szkoleniowych/gry decyzyjnej z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 41/2019
  w sprawie powołania komisji do odbioru robót prowadzonych na drogach Powiatu Wyszkowskiego, prac związanych z ich utrzymaniem oraz prac projektowych i inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych w 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 42/2019
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki”
 • Zarządzenie Nr 43/2019
  w sprawie powołania Komisji rekrutującej uczestników programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato” z Powiatu Wyszkowskiego
 • Zarządzenie Nr 44/2019
  w sprawie powołania Komisji dokonującej otwarcia ofert, odbioru wstępnego i końcowego wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta Wyszków i obrębów ewidencyjnych gminy Wyszków: Deskurów, Drogoszewo, Fidest, Gulczewo, Kamieńczyk, Leszczydół Nowiny, Leszczydół Podwielątki, Leszczydół Pustki, Leszczydół Stary, Leszczydół Duży, Lucynów, Łosinno, Natalin, Olszanka, Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Sitno, Skuszew, Ślubów, Świniotop, Tulewo, Tumanek, Kręgi Nowe, Puste Łąki, Tulewo Górne w powiecie wyszkowskim.
 • Zarządzenie Nr 45/2019
  w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w stażach/praktykach zawodowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w projekcie pn. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 • Zarządzenie Nr 46/2019
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 126 /2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku i zarządzenia nr 98/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla Projektu RPMA.07.01.00-14-6608/16 -00 pn. „ Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjne z siecią TEN-T”.
 • Zarządzenie Nr 47/2019
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 126 /2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku i zarządzenia nr 98/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla Projektu RPMA.07.01.00-14-6608/16 -00 pn. „ Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjne z siecią TEN-T”.
 • Zarządzenie Nr 48/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
 • Zarządzenie Nr 49/2019
  w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 50/2019
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 51/2019
  w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 52/2019
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych
 • Zarządzenie Nr 53/2019
  w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 (Polityka kluczy)”
 • Zarządzenie Nr 54/2019
 • Zarządzenie Nr 55/2019
  w sprawie ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 56/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Podinspektor do spraw kultury i sportu w Wydziale Promocji i Rozwoju oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 57/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Podinspektor do spraw wydawania uprawnień kierowania pojazdami w Referacie Uprawnień i Licencji w Wydziale Komunikacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 58/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Geodeta Powiatowy oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 59/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Podinspektor do spraw architektoniczno - budowlanych w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie Nr 60/2019
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego i budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów”.
 • Zarządzenie Nr 61/2019
  w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w ramach postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów”.
 • Zarządzenie Nr 62/2019
  w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w ramach postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 63/2019
  w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej 15A (Polityka kluczy)”
 • Zarządzenie Nr 64/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Inspektor do spraw odszkodowań i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 65/2019
 • Zarządzenie Nr 66/2019
  w sprawie powołania komisji odbioru wykonanych robót polegających na „Zakupie, dostawie i montażu wykładziny dywanowej w pomieszczeniu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy Alei Róż 2”
 • Zarządzenie Nr 67/2019
  w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu pn. ,,Nowe kompetencje inwestycja w przyszłość w ramach Poddziałania 10.03.01 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA 10.03.01-14-b367/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach : Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.03.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 68/2019
  w sprawie opracowania Zespołu do spraw opracowania koncepcji funkcjonowania samorządowej jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 69/2019
  w sprawie ustalenia zasad dotyczących trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym przejmowanymi na własność Powiatu Wyszkowskiego
 • Zarządzenie Nr 70/2019
  w sprawie powołania Komisji Kontroli i Odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tulewo Górne gm. Wyszków.
 • Zarządzenie Nr 71/2019
  w sprawie ustalenia opłat za wydanie i przygotowanie dzienników budowy i tablic informacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 72/2019
  o powołaniu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 3.070.000,00 zł na okres 8 lat z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2019 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
 • Zarządzenie Nr 73/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego w 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 74/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu w roku 2020.
 • Zarządzenie Nr 75/2019
  w sprawie Powołania Komisji Kontroli i Odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Tulewo gm. Wyszków oraz Ostrykół Włościański gm. Długosiodło
 • Zarządzenie Nr 76/2019
  o powołaniu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcin
 • Zarządzenie Nr 77/2019
  w sprawie ustalenia trybu tworzenia listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i powołania tych osób na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w 2020 r. pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.
 • Zarządzenie Nr 78/2019
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2016 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 18 kwietnia 20196 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 79/2019
  w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w ramach postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych w związku z realizacją zadania pn. „Zakup nowych ubrań specjalistycznych typu Nomex dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie” w ramach programu priorytetowego „Zapobieganie zagrożenia środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • Zarządzenie Nr 80/2019
  w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wyszkowie na kadencję 2019-2023.
 • Zarządzenie Nr 81/2019
  o powołaniu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wyszkowskiego na terenie gminy Rząśnik, gminy Somianka i gminy Wyszków w sezonie 2019-2020”
 • Zarządzenie Nr 82/2019
  w sprawie powołania Komisji do oceny ofert w ramach postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie” w ramach Konkursu: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • Zarządzenie Nr 83/2019
  w sprawie powołania do składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 84/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w 2020
 • Zarządzenie Nr 85/2019
  w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • Zarządzenie Nr 86/2019
  w sprawie ustalenia trybu tworzenia listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i powołania tych osób na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 87/2019
  w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przystosowanie podjazdu i schodów zewnętrznych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonania ciągu komunikacyjnego przed siedzibą PCPR”
 • Zarządzenie Nr 88/2019
  w sprawie powierzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej środków otrzymanych przez Powiat Wyszkowski w ramach umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadań własnych powiatu w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”
 • Zarządzenie Nr 89/2019
  w sprawie ustalenia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wyszkowie za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 07 grudnia 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 90/2019
  w sprawie powołania komisji odbioru wykonanych robót polegających na „Zakupie, dostawie i montażu wykładziny dywanowej w pomieszczeniu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy Alei Róż 2”
 • Zarządzenie Nr 91/2019
  w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego dla Wicestarosty Powiatu Wyszkowskiego i Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego
 • Zarządzenie Nr 92/2019
  w sprawie ustalenia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wyszkowie za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 07 grudnia 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 93/2019
  w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie” w ramach Konkursu: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • Zarządzenie Nr 94/2019
  w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.
 • Zarządzenie Nr 95/2019
  w sprawie skrócenia w dniu 31 grudnia 2019 r. czasu pracy Starostwa Powiatowego Wyszkowie.
 • Zarządzenie Nr 96/2019
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 97/2019
  Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczenia różnego typu pojazdów do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
 • Zarządzenie Nr 98/2019
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 99/2019
  w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji funkcjonowania samorządowej jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Powiatowych w Wyszkowie
 • Zarządzenie Nr 100/2019
  zmieniające Zarządzenie Nr 94/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.
 • Zarządzenie Nr 101/2019
  Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego
 • Zarządzenie Nr 102/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Podinspektor do spraw prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie Nr 103/2019
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pod nazwą: „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie dla budynku zlokalizowanego przy ul. Zakolejowej 15A w Wyszkowie” określonych w Umowie Nr 300/OR/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 104/2019
  w sprawie powołania komisji odbioru zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa wyposażenia meblowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie” określonych w Umowie Nr 302/OR/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 105/2019
  w sprawie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 • Zarządzenie Nr 106/2019
  w sprawie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 • Zarządzenie Nr 107/2019
  w sprawie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących przewozy drogowe
 • Zarządzenie Nr 108/2019
  w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie: Młodszy referent do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Wytworzył:Hubert Morka, data: 07.01.2019 r., godz. 13.25
Wprowadził:Hubert Morka, data: 07.01.2019 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 07.01.2019 r., godz. 13.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2019 r., godz. 13.26Hubert MorkaEdycja strony
07.01.2019 r., godz. 13.23Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2770 razy.