Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Organizacyjny

Do zakresu działania Wydział Organizacyjnego należy, w szczególności:
1) w zakresie obsługi sekretariatu:
a) obsługa biurowa sekretariatu,
b) przyjmowanie i nadawanie faksów,
c) przekazywanie otrzymanych faksów do merytorycznych komórek organizacyjnych,
d) prowadzenie ewidencji faksów przychodzących i wychodzących,
e) prowadzenie rejestru interesantów przyjmowanych przez Starostę i Wicestarostę,
f) wystawianie delegacji służbowych,
g) prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
h) prowadzenie ewidencji wyjść pracowników i pracy w godzinach nadliczbowych oraz ich rozliczanie,
i) prowadzenie ewidencji przychodzącej poczty elektronicznej oraz ich kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,
j) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez kierownictwo Starostwa funkcji reprezentacyjnych,
k) prowadzenie rejestru oraz protokołów zgłaszanych ustnie skarg i wniosków,
l) udzielanie interesantom informacji i kierowanie ich w razie potrzeby do właściwych komórek organizacyjnych,
m) prowadzenie prenumeraty i rozdział prasy i innych wydawnictw,
n) prowadzenie biblioteki Starostwa,
o) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
p) protokołowanie narad Starosty i Wicestarosty;

2) w zakresie obsługi Rady Powiatu:
a) obsługa organizacyjno-techniczna pracy radnych, w szczególności:
- dokumentowanie sesji Rady,
- sporządzanie protokołów posiedzeń komisji,
- obsługa klubów radnych;
b) przygotowywanie materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji i dostarczanie ich radnym,
c) prowadzenie rejestru uchwał Rady,
d) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
e) prowadzenie ewidencji wniosków i ustaleń komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi do realizacji,
f) prowadzenie ewidencji interpelacji i zapytań radnych oraz czuwanie nad ich realizacją,
g) doręczanie Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady,
h) przekazywanie uchwał Rady do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu oraz przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
i) przekazywanie do realizacji uchwał Rady zainteresowanym kierownikom komórek organizacyjnych oraz kierownikom jednostek organizacyjnych,
j) organizowanie przyjęć obywateli w ramach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, a także przekazywanie ich do załatwienia według kompetencji,
k) opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady okresowych informacji, ocen oraz analiz działalności Rady i jej organów wewnętrznych oraz działalności radnych,
l) podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów wewnętrznych z organizacjami społeczno-politycznymi, samorządowymi i klubami radnych,
m) przekazywanie informacji o przysługujących dietach radnym Powiatu do Wydziału Finansowego,
n) udostępnianie do publicznego wglądu uchwał, protokołów i dokumentacji Rady oraz komisji Rady,
o) prowadzenie spraw związanych z wyborami do Rady,
p) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązku radnego,
q) obsługa korespondencji kierowanej do Rady;

3) w zakresie obsługi Zarządu Powiatu:
a) planowanie i obsługa posiedzeń Zarządu,
b) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
c) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Zarządu Powiatu,
d) sporządzanie wyciągów z ustaleń Zarządu, przekazywanie ich do wykonywania merytorycznym komórkom organizacyjnym oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu,
e) kompletowanie materiałów, projektów uchwał Zarządu i przekazywanie ich na posiedzenia Zarządu oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu,
f) udostępnianie do publicznego wglądu uchwał, protokołów i dokumentacji Zarządu,
g) przekazywanie uchwał Zarządu do realizacji kierownikom komórek organizacyjnych i kierownikom jednostek organizacyjnych;

4) w zakresie obsługi kancelaryjnej:
a) prowadzenie kancelarii Starostwa,
b) odbiór z punktu pocztowego korespondencji adresowanej do Starostwa,
c) prowadzenie rejestrów:
- wpływu korespondencji i faktur,
- zarządzeń Starosty,
- upoważnień i pełnomocnictw Starosty,
- rejestru pieczęci,
d) przekazywanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych,
e) przekazywanie i odbiór korespondencji – transport siedziba główna do/z lokalizacji o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2).
f) przygotowanie i nadawanie przesyłek oraz korespondencji wychodzących z urzędu (segregacja wg wagi, wpisywanie do ksiąg pocztowych, transport na pocztę, prowadzenie procedur reklamacji),
g) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji,
h) zamawianie pieczęci urzędowych i pieczątek;

5) w zakresie archiwum:
a) prowadzenie Archiwum Starostwa i wdrażanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w tym nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych,
b) przyjmowanie zarchiwizowanej dokumentacji przekazywanej przez komórki organizacyjne do archiwum,
c) prowadzenie ewidencji aktualnie posiadanych akt,
d) brakowanie akt kat. B, dla których upłynął okres przechowywania,
e) przekazywanie akt kat. A do Archiwum Państwowego,
f) udostępnianie akt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami,

6) w zakresie spraw gospodarki lokalowej, materiałowej, zaopatrzenia, bhp, ppoż.:
a) gospodarka zasobami lokalowymi Starostwa,
b) gospodarka środkami transportu,
c) prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych i wyposażenia,
d) zaopatrzenie w sprzęt, wyposażenie i materiały biurowe,
e) ubezpieczenie mienia Powiatu,
f) realizacja zadań z zakresu spraw bhp i ppoż,

7) w zakresie kontroli:
a) koordynowanie działalności kontrolnej w starostwie w jednostkach organizacyjnych powiatu,
b) opracowywanie w porozumieniu z właściwymi wydziałami Starostwa do 15 stycznia każdego roku rocznych planów kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu,
c) prowadzenie dokumentacji prac zespołów kontrolnych powoływanych przez Starostę,
d) sporządzanie sprawozdania z kontroli zrealizowanych w roku ubiegłym w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych powiatu do 30 stycznia po roku którego dotyczy.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.12
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 12.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 12.58Jarosław WyszyńskiEdycja strony
13.11.2019 r., godz. 14.27Hubert MorkaEdycja strony
03.04.2019 r., godz. 08.49Jarosław WyszyńskiEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.12Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2969 razy.