Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Finansowy

Do zakresy działania Wydziału Finansowego należy, w szczególności:
1) dokonywanie okresowych ocen realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
2) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków,
3) prowadzenie rachunkowości budżetowej,
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi za zgodą kierownika jednostki w zakresie:
a) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
b) zgodności z planem gospodarczym,
c) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d) bieżącej obsługi urzędu,
e) rozliczania inwentaryzacji,
f) prowadzenia ewidencji funduszy celowych (Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
g) prowadzenia ewidencji środków specjalnych budżetu,
h) prowadzenia ewidencji dochodów własnych;
5) sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonywania budżetu powiatu,
6) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych,
7) kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu,
8) sporządzanie list płac pracowników Starostwa:
a) rozliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
b) zgłaszanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zatrudnianych,
9) gospodarowanie funduszem wynagrodzeń,
10) realizowanie wydatków budżetowych, w tym: osobowych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczanie kosztów podróży służbowych,
11) nadzór nad przyjmowanymi i odprowadzanymi środkami od kół łowieckich,
12) rozliczanie przyjmowanego czynszu dzierżawnego oraz przekazywanie do gmin,
13) wystawianie i ewidencja faktur VAT , rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
14) przygotowywanie dokumentacji finansowej do celów emerytalnych pracowników, ustalanie podstawy wymiaru kapitału początkowego,
15) ewidencja funduszy unijnych,
16) ewidencja i terminowe przekazywanie ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych,
17) rozliczanie dotacji przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz czynszu podmiotom na podstawie zawartych umów i porozumień,
18) sporządzanie sprawozdań z pomocy społecznej,
19) prowadzenie ewidencji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
20) prowadzenie windykacji należności Starostwa.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2013 r., godz. 13.13Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1469 razy.