Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Finansowy

Do zakresy działania Wydziału Finansowego należy, w szczególności:
1) przekazywanie środków pieniężnych jednostkom budżetowym na realizację ich wydatków zgodnie z ustalonym planem finansowym, rozliczanie przekazanych środków finansowych na podstawie sprawozdawczości i informacji jednostek organizacyjnych;
2) zapewnienie wymaganego dokumentowania i terminowego rozliczania udzielonych powiatowi dotacji (pomocy) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz środków unijnych;
3) windykacja należności budżetowych z tytułu dochodów własnych powiatu i dochodów Skarbu Państwa;
4) dokonywanie bieżących analiz przebiegu wykonania i płynności finansowej budżetu;
5) sporządzanie w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych powiatu, w tym SP ZZOZ, sprawozdań zbiorczych jednostek budżetowych, sprawozdań w zakresie długu publicznego, bilansu Starostwa, bilansu organu, bilansu zbiorczego jednostek organizacyjnych powiatu, skonsolidowanego bilansu budżetu powiatu, wymaganych okresowych analiz, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu;
6) prowadzenie rachunkowości budżetu i gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami; uzgadnianie z podległymi jednostkami danych księgowych przede wszystkim w zakresie przekazywanych i wykorzystanych środków pieniężnych;
7) prowadzenie sprawozdawczości i bieżąca ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
8) sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie wykonywania budżetu powiatu;
9) analizowanie sprawozdań i innych dokumentów otrzymanych przez wydział pod względem naruszenia dyscypliny finansów publicznych w podległych jednostkach;
10) prowadzenie ewidencji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
11) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetu powiatu;
12) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Starostwa, jako jednostki budżetowej;
13) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków pozostających na stanie Starostwa, rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych;
14) naliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa oraz diet radnych i prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa oraz osób biorących udział w realizacji projektów unijnych;
15) terminowe realizowanie i przekazywanie do ZUS składek z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego;
16) dokonywanie odpisów i systematyczne przekazywanie środków na tworzony w Starostwie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie ewidencji księgowej;
17) opracowywanie dokumentacji przyjętych do stosowania w Starostwie zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) oraz wykonywanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
18) opracowywanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji majątku Starostwa i wykonywanie nadzoru w tym zakresie;
19) prowadzenie ewidencji środków finansowych na realizacje zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
20) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wyboru banku do obsługi bankowej budżetu powiatu i zapewnienie realizacji tej obsługi zgodnie z zawartą umową;
21) prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa i terminowe ich przekazywanie do budżetu wojewody mazowieckiego;
22) prowadzenie ewidencji czynszów dzierżawnych kół łowieckich oraz terminowe ich przekazywanie gminom i nadleśnictwom;
23) obsługa finansowo-księgowa i prowadzenie dokumentacji wypłat ekwiwalentów finansowych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
24) prowadzenie rejestrów faktur VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji oraz terminowe rozliczanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego należnego podatku;
25) rozliczenia finansowo-księgowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
26) ewidencja i przekazywanie dochodów do budżetu wojewody mazowieckiego w zakresie zezwoleń na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
27) sporządzanie informacji z realizacji wydatków w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny;
28) sporządzanie zbiorczej informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie i przekazywanie do MRiRW.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 12.59Jarosław WyszyńskiEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.13Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1727 razy.