Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Edukacji

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy, w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół, placówek publicznych;
2) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyłączenia z zespołu szkoły lub placówki, włączenia do zespołu szkoły lub placówki, rozwiązania zespołów;
3) weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych pod względem zgodności z prawem oświatowym;
4) przygotowywanie materiałów związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli;
5) przygotowywanie projektów zasad gospodarki finansowej szkół publicznych i placówek publicznych;
6) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów;
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
8) przygotowywanie dokumentacji, projektów regulaminów i uchwał, określających prace komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
9) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz odwoływaniem z tego stanowiska;
10) przygotowywanie materiałów służących do wyrażenia opinii w sprawie powołania przez dyrektora szkoły lub placówki nauczyciela na inne stanowisko kierownicze;
11) przygotowywanie propozycji kierunków kształcenia zawodowego;
12) przygotowywanie projektów planu sieci szkół ponadgimnazjalnych;
13) przygotowywanie strategii krótkookresowej i długookresowej potrzeb edukacyjnych;
14) prowadzenie targów edukacyjnych;
15) organizacja kształcenia specjalnego dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
16) kierowanie uczniów do placówek kształcenia specjalnego i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych;
17) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
18) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
19) opracowywanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisania szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
20) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, opiniowanie likwidacji oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły;
21) nadzorowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez szkoły i placówki oświatowe, których Powiat jest organem prowadzącym;
22) prowadzenie analizy finansowej z wykonania budżetu szkół i placówek oświatowych;
23) prowadzenie kontroli z realizacji zadań wykonywanych przez szkoły i placówki oświatowe należące do organu prowadzącego;
24) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowych bibliotek publicznych;
25) organizacja pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
26) wydawanie decyzji administracyjnej o nadaniu (bądź odmowie nadania) stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego;
27) przygotowywanie opinii w sprawie przenoszenia nauczycieli do innej szkoły;
28) przygotowywanie propozycji uchwał i regulaminów dotyczących realizacji art. 42 i 54 ustawy - Karta Nauczyciela;
29) przygotowywanie projektów uchwał i regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród;
30) przygotowywanie propozycji regulaminu zasad przyznawania dofinansowania do dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
31) przygotowywanie propozycji oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
32) analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat;
33) opracowywanie rocznego sprawozdania z poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń;
34) przygotowywanie projektów uchwał określających rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania;
35) przyznawanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
36) ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
37) udzielanie, rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych szkołom i placówkom niepublicznym;
38) wprowadzanie, gromadzenie i przetwarzanie danych w zakresie baz Systemu Informacji Oświatowej;
39) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do dostępu do baz danych Systemu Informacji Oświatowej;
40) prowadzenie spraw związanych z wymianą międzynarodową w zakresie edukacji i kultury młodzieży szkolnej;
41) współdziałanie w organizacji świąt państwowych, imprez artystycznych i okolicznościowych;
42) opiniowanie celowości udziału szkół i placówek oświatowych w programach unijnych;
43) prowadzenie spraw związanych z udziałem samorządu w ewaluacji zewnętrznej;
44) udział w kontroli szkół niepublicznych;
45) analiza stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i szkołach;
46) przygotowanie corocznego sprawozdania oświatowego na posiedzenie Rady;
47) zawieranie porozumień w sprawie powierzenia/przyjęcia zadań publicznych z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych;
48) przygotowanie zbiorczego projektu planów finansowych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat.


Wytworzył:Krzysztof Arbaszewski - Naczelnik Wydziału EP, data: 10.12.2018 r., godz. 10.28
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 13.00Jarosław WyszyńskiEdycja strony
10.12.2018 r., godz. 10.28Jarosław WyszyńskiEdycja strony
10.12.2018 r., godz. 10.28Jarosław WyszyńskiEdycja strony
27.11.2018 r., godz. 11.28Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.14Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2271 razy.