Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Edukacji

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy, w szczególności:
1) organizacja pracy komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego,
2) wydawanie decyzji administracyjnej o nadaniu (bądź odmowie nadania) stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego,
3) przygotowywanie opinii w sprawie przenoszenia nauczycieli do innej szkoły,
4) przygotowywanie propozycji uchwał i regulaminów dotyczących realizacji art. 42 i 54 ustawy – Karta Nauczyciela,
5) przygotowywanie projektów uchwał i regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
6) przygotowywanie propozycji regulaminu zasad przyznawania dofinansowania do dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7) przygotowywanie propozycji do wystawienia cząstkowej oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
8) zapewnienie warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
9) prowadzenie działań mających na celu zapewnienie szkołom i placówkom oświatowym bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
10) przygotowywanie projektów uchwał związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół, i placówek publicznych,
11) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyłączenia z zespołu szkoły lub placówki, włączenia do zespołu szkoły lub placówki, rozwiązania zespołów,
12) weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych pod względem zgodności
z przepisami i aktami prawa,
13) przygotowywanie materiałów związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych,
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów i studentów,
15) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych,
16) przygotowywanie dokumentacji, projektów regulaminów i uchwał, organizowanie prac komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,
17) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz odwoływaniem z tego stanowiska,
18) przygotowywanie materiałów służących do wyrażenia opinii w sprawie powołania przez dyrektora szkoły lub placówki nauczyciela na inne stanowisko kierownicze,
19) ustalanie profili kształcenia ogólnozawodowego i zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
20) przygotowywanie projektów planu sieci szkół ponadgimnazjalnych,
21) organizacja odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; kierowanie uczniów do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
22) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
23) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
24) wydawanie decyzji o wpisie lub odmowie wpisania szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
25) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, opiniowanie likwidacji oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły,
26) nadzorowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu: Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie, Zespół Szkół w Długosiodle, Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wyszkowie.


Wytworzył:Krzysztof Arbaszewski - Naczelnik Wydziału EP, data: 10.12.2018 r., godz. 10.28
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 10.12.2018 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.12.2018 r., godz. 10.28Jarosław WyszyńskiEdycja strony
10.12.2018 r., godz. 10.28Jarosław WyszyńskiEdycja strony
27.11.2018 r., godz. 11.28Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.14Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2000 razy.