Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Komunikacji

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy, w szczególności:
1) w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:
a) rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów,
b) rejestracja profesjonalna,
c) wydawanie decyzji dotyczących nakładania kar za naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji,
d) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych,
e) wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych,
f) wyrejestrowanie pojazdów zarejestrowanych zagranicą,
g) wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kradzieży, demontażu pojazdów, wywozu zagranicę.
h) prowadzenie ewidencji pojazdów,
i) prowadzenie rejestru zamawianych i wydawanych druków komunikacyjnych,
j) prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez organa uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
k) zwracanie elektronicznie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
l) prowadzenie rejestru tablic do złomowania,
m) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
n) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych i na wykonywanie tabliczki znamionowej w pojazdach oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
o) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej,
p) skierowania na dodatkowe badania techniczne,
q) dokonywanie adnotacji o ustanowieniu/anulowaniu zastawu rejestrowego,
r) dokonywanie adnotacji o wpisie: VAT, GAZ, HAK, PIT, CIT, L, TAXI;
s) dokonywanie zmian zapisów w kartach pojazdu oraz w dowodach rejestracyjnych,
t) przyjmowanie zgłoszeń potwierdzających zbycie pojazdu.
u) przyjmowanie zgłoszeń potwierdzających zbycie/nabycie pojazdu,
v) sporządzanie sprawozdań z pobranej opłaty ewidencyjnej i przekazywanie do Ministerstwa Cyfryzacji,
w) wydawanie zaświadczeń, odpowiadanie na wnioski i pisma,
x) kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
y) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego,
z) wydawanie decyzji dotyczących nakładania kar za nieterminowe zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu;

2. W ramach Wydziału funkcjonuje Referat Uprawnień i Licencji, który realizuje zadania, w szczególności:
1) w zakresie wydawania uprawnień i ewidencji kierowców:
a) prowadzenie ewidencji kierowców,
b) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień do kierowania pojazdami,
c) wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
d) wydawanie uprawnienia do kierowania pojazdem,
e) wydawanie pozwolenia do kierowania tramwajem,
f) wydawanie wtórnika dokumentu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
g) dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenia okresowego,
h) wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,
i) wydawanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem,
j) prowadzenie postępowań związanych z okresem próbnym,
k) zwracanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem po ustaniu przyczyn zatrzymania,
l) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
m) przywracanie kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami,
n) wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
o) wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie,
p) wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
q) wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
r) wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
s) wymiana zagranicznego prawa jazdy,
t) wydawanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
u) zatrzymywanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym na wniosek właściwego organu;
v) udostępnianie danych innym organom w zakresie uprawnień,
w) przekazywanie do wojewody informacji dotyczącej realizacji zadań określonych
w ustawie o kierujących pojazdami;

2) w zakresie wydawania, licencji, zaświadczeń, zezwoleń i uprawnień :
a) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przedsiębiorcy, który złoży wniosek wpis i spełnia wymagane warunki,
b) skreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki,
c) wydawanie uprawnień diagnosty osobom, które spełniają odpowiednie wymagania do wykonywania badań technicznych,
d) cofanie uprawnień diagnosty osobom, które przestały spełniać wymagania do wykonywania badań technicznych,
e) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
f) wydawanie zaświadczeń potwierdzającego wpis do ww. rejestru
g) skreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki,
h) wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnienia dodatkowych wymagań dla ośrodka szkolenia kierowców,
i) wydawanie decyzji o cofnięciu poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań,
j) wpis do ewidencji instruktorów, odmowa wpisu do ewidencji instruktorów, skreślanie z ewidencji instruktora,
k) wpis do ewidencji wykładowców, odmowa wpisu do ewidencji, skreślenie z ewidencji wykładowców,
l) wydawanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy,
m) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców i nadanie numeru ewidencyjnego wykładowcy,
n) nadzór i kontrola Ośrodków Szkolenia Kierowców,
o) nadzór i kontrola Stacji Kontroli Pojazdów,
p) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie, zawieszanie licencji i zezwoleń,
q) przeniesienie uprawnień wynikających z licencji i zezwoleń,
r) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
s) kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub transportu drogowego na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy,
t) prowadzenie postępowań w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji,
u) wydawanie decyzji o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi,
v) uzgadnianie zezwoleń na wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym z innym organami,
w) analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
x) przekazywanie do ministra informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonych uprawnień w krajowym transporcie drogowym;

3) w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
a) prowadzenie spraw związanych z wydaniem potwierdzenia zgłoszenia przewozu lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
b) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
c) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu,
d) prowadzenie spraw związanych z wyborem operatora zgodnie z ustawą,
e) przekazywanie do marszałka województwa informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.16
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 13.01.2020 r., godz. 13.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.01.2020 r., godz. 13.57Jarosław WyszyńskiEdycja strony
29.11.2019 r., godz. 13.13Jarosław WyszyńskiEdycja strony
29.11.2019 r., godz. 13.12Jarosław WyszyńskiEdycja strony
03.12.2018 r., godz. 10.11Hubert MorkaEdycja strony
03.12.2018 r., godz. 10.10Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.16Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 6538 razy.