Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Do zakresu działania Wydziału Architektoniczno - Budowlanego należy, w szczególności:
1) wydawanie decyzji administracyjnych, w szczególności:
a) pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
b) o przeniesienia pozwolenia na budowę,
c) zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
d) uchylenia pozwolenia na budowę,
e) umorzenia postępowania,
f) zezwolenia na wejście na teren sąsiada, sąsiedniej nieruchomości, do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
g) zatwierdzenia pod względem urbanistyczno-architektonicznym i artystycznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
h) odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;
2) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
3) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
4) wyrażanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu.
5) zgłoszenia robót budowlanych:
a) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
b) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
c) potwierdzanie skuteczności zgłoszeń budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
d) potwierdzanie skuteczności zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
e) wnoszenie sprzeciwu i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
6) przygotowywanie postanowień:
a) nakładających obowiązek na inwestora (projektanta) uzupełnienia dokumentacji,
b) zawieszających i wznawiających postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
c) nakładających obowiązek ustanowienia przez inwestora kierownika budowy lub robót budowlanych,
d) wyrażających zgodę na odstępstwo od warunków technicznych.
7) prowadzenie ewidencji:
a) rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i zmianę decyzji w elektronicznym systemie RWDZ,
b) rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i zmianę decyzji w elektronicznym systemie RWDZ,
c) rejestru wszystkich decyzji wydanych w Wydziale,
d) rejestru dzienników budowy i wydawanie tablic informacyjnych,
e) rejestru zgłoszeń budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
f) rejestru zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
8) prowadzenie sprawozdawczości:
a) przekazywanie rejestru złożonych wniosków i wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
b) przekazywanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
c) przekazywanie informacji do Urzędu Wojewódzkiego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
d) przekazywanie informacji zgodnie z art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
e) przekazywanie informacji zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych;
9) prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
10) współpracy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonych spraw;
11) przeprowadzanie rozpraw administracyjnych oraz zawieranie ugód administracyjnych.


Wytworzył:Marta Krzyżewska – Inspektor ds. architektoniczno-budowlanych, data: 19.12.2018 r., godz. 12.03
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 13.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 13.15Jarosław WyszyńskiEdycja strony
04.03.2019 r., godz. 15.36Jarosław WyszyńskiEdycja strony
19.12.2018 r., godz. 12.02Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.17Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2436 razy.