Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Do zakresu działania Wydziału Architektoniczno - Budowlanego należy, w szczególności:
1. W zakresie budownictwa:
a) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przenoszenie decyzji na rzecz innego podmiotu,
b) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów wymagających zachowania warunków uzależniających prowadzenie robót rozbiórkowych,
c) przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego i zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
d) wydawanie dzienników budowy i prowadzenie ich rejestru,
e) określanie warunków korzystania z sąsiedniej nieruchomości w razie braku zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu poprzez wydanie decyzji,
f) przyjmowanie wniosków na zmianę sposobu użytkowania obiektu oraz wnoszenie sprzeciwu i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
g) nadzorowanie i kontrola przestrzegania prawa budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska,
h) nadzorowanie i kontrola nad właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na etapie zatwierdzenia projektów budowlanych,
i) sprawowanie nadzoru i kontroli nad stosowaniem wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na etapie zatwierdzania projektów budowlanych.
2. W zakresie wydawanych zaświadczeń:
a) wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku,
b) wydawanie zaświadczeń o odrębności i samodzielności lokali.
3. W zakresie zagospodarowania przestrzennego koordynowanie uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez gminy.
4. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie kontroli budów w terenie i prowadzonego postępowania administracyjnego.
5. W zakresie realizacji przedsięwzięć drogowych wydawanie decyzji wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
6. Prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę i zmianę decyzji w elektronicznym systemie RWDZ.
7. Prowadzenie sprawozdawczości:
a) przekazywanie rejestru złożonych wniosków i wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
b) przekazywanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
c) przekazywanie informacji do Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
d) przekazywanie informacji zgodnie z art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
e) przekazywanie informacji zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.


Wytworzył:Marta Krzyżewska – Inspektor ds. architektoniczno-budowlanych, data: 19.12.2018 r., godz. 12.03
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 04.03.2019 r., godz. 15.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.03.2019 r., godz. 15.36Jarosław WyszyńskiEdycja strony
19.12.2018 r., godz. 12.02Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.17Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2032 razy.