Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Referat do spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Referatu do spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych należy, w szczególności:
1) w zakresie planowania, analiz i promocji programów pomocowych:
a) formułowanie i opracowanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz organizacjami pozarządowymi nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju Powiatu,
b) uczestnictwo w procesach konsultacji i informowania w zakresie problemów rozwoju Powiatu,
c) współpraca z samorządem województwa mazowieckiego przy opiniowaniu i opracowaniu dokumentów planistycznych dotyczących rozwoju Mazowsza,
d) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy krajowych i europejskich oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami Unii Europejskiej,
e) wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów,
f) dostarczanie kierownikom komórek organizacyjnych i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu informacji o aktualnie dostępnych i dostępnych w przyszłości programach pomocowych przy pomocy, których możliwe będzie wsparcie finansowe realizowanych zadań przez Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu,
g) prowadzenie w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu działań promujących zewnętrzne źródła finansowania zadań Powiatu,
h) przygotowywanie, upowszechnianie analiz, ekspertyz społecznych i gospodarczych, regionalnych, krajowych oraz unijnych,
i) współpraca z partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi, komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie przygotowania, aktualizacji i realizacji strategii rozwoju Powiatu oraz innych dokumentów programowych Powiatu;

2) w zakresie wdrażania, realizacji i rozliczeń projektów:
a) kwalifikowanie projektów składanych przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu do realizacji ze środków zewnętrznych,
b) nadzór nad procesem przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych przez jednostki organizacyjne Powiatu i terminowym ich przedłożeniem,
c) bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych,
d) monitorowanie analiza prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz prowadzenie sprawozdawczości z ich realizacji,
e) zarządzanie procedurą przygotowania i realizacji projektów przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu,
f) prowadzenie baz danych o projektach planowanych, przygotowywanych i realizowanych przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu,
g) nadzorowanie prac konsultantów zewnętrznych współpracujących z Wydziałem przy realizacji projektów wdrażanych przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych,
h) przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z opracowaniem projektów uchwał budżetowych w części dotyczącej zadań komórki organizacyjnej,
i) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty oraz projektów innych dokumentów z zakresu działania Wydziału,
j) opracowanie, przedkładanie, monitorowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie projektów z zewnętrznych środków pomocowych we współpracy z komórkami organizacyjnymi;

3) w zakresie zamówień publicznych:
a) przygotowywanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych, w trybie określonym przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych;
b) przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych;
c) przyjmowanie protestów i odwołań wobec czynności objętych w toku postępowania zamówień publicznych;
d) prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych;
e) prowadzenie głównego rejestru umów i porozumień Starostwa;
f) sporządzanie i publikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 13.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 13.29Jarosław WyszyńskiEdycja strony
29.11.2019 r., godz. 13.29Jarosław WyszyńskiEdycja strony
29.11.2019 r., godz. 13.28Jarosław WyszyńskiEdycja strony
03.04.2019 r., godz. 08.52Jarosław WyszyńskiEdycja strony
07.04.2015 r., godz. 14.13Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.20Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1460 razy.