Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Referat do spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Referatu do spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych należy, w szczególności:
1. W zakresie planowania, analiz i promocji programów pomocowych:
1) formułowanie i opracowanie we współpracy z innymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz organizacjami pozarządowymi nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju Powiatu Wyszkowskiego,
2) uczestnictwo w procesach konsultacji i informowania w zakresie problemów rozwoju powiatu,
3) współpraca z samorządem województwa mazowieckiego przy opiniowaniu i opracowaniu dokumentów planistycznych dotyczących rozwoju Mazowsza,
4) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy krajowych i europejskich oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami Unii Europejskiej,
5) wskazywanie finansowych i organizacyjno – prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów,
6) dostarczanie naczelnikom, kierownikom i pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy Starostwa i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji
o aktualnie dostępnych i dostępnych w przyszłości programach pomocowych przy pomocy,
których możliwe będzie wsparcie finansowe realizowanych zadań przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu,
7) prowadzenie w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu działań promujących zewnętrzne źródła finansowania zadań powiatu,
8) przygotowywanie, upowszechnianie analiz, ekspertyz społecznych i gospodarczych, regionalnych, krajowych i unijnych,
9) współpraca z partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi, wydziałami, jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowania,
aktualizacji i realizacji strategii rozwoju powiatu oraz innych dokumentów programowych powiatu.

2. W zakresie wdrażania, realizacji i rozliczeń projektów:
1) kwalifikowanie projektów składanych przez wydziały i jednostki organizacyjne powiatu do realizacji ze środków funduszy europejskich,
2) nadzór nad procesem przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich przez jednostki organizacyjne powiatu i terminowym ich przedłożeniem,
3) bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich, monitorowanie oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów,
4) zarządzanie procedurą przygotowania i realizacji projektów przez wydziały i jednostki organizacyjne powiatu,
5) prowadzenie baz danych o projektach planowanych, przygotowywanych i realizowanych przez wydziały i jednostki organizacyjne powiatu,
6) nadzorowanie prac konsultantów zewnętrznych współpracujących z wydziałem przy realizacji projektów wdrażanych przy współfinansowaniu z funduszy europejskich,
7) przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z opracowaniem projektów uchwał budżetowych w części dotyczącej zadań Wydziału,
8) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty oraz projektów innych dokumentów z zakresu działania Wydziału,
9) opracowanie, przedkładanie, monitorowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie projektów
z zewnętrznych środków pomocowych we współpracy z wydziałami.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 03.04.2019 r., godz. 08.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.04.2019 r., godz. 08.52Jarosław WyszyńskiEdycja strony
07.04.2015 r., godz. 14.13Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.20Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1260 razy.