Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych należy, w szczególności:
1) w zakresie inwestycji:
a) planowanie drogowych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Powiat,
b) przygotowywanie inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat (zlecanie projektów, przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych i innych uzgodnień wymaganych przepisami prawa),
c) opracowywanie materiałów do postępowań przetargowych i zapytań ofertowych z zakresu inwestycji drogowych,
d) udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania inwestycji jednostkom organizacyjnym Powiatu,
e) realizacja i nadzorowanie inwestycji i innych robót wykonywanych przez Powiat,
f) prowadzenie czynności w zakresie odbioru i rozliczeń finansowych inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat,
g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji drogowych i utrzymania infrastruktury drogowej;

2) w zakresie zarządzania drogami powiatowymi:
a) opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych lub pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z zarządem województwa, w sprawie opiniowania przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich,
b) występowanie do zarządów gmin, na obszarze których przebiega droga, o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych lub w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
c) przygotowywanie opinii o zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i powiatowych,
d) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu, Rady, projektów porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego,
e) udział w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji,
f) opiniowanie w postępowaniach podziałowych gruntów przy drogach powiatowych,
g) opracowywanie opisów stanu zagospodarowania dróg powiatowych,
h) udział w terenie w czynnościach geodezyjnych (po zawiadomieniu),
i) uzgadnianie przedkładanych projektów robót w pasie drogowym,
j) opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
k) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
l) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
m) koordynacja robót w pasie drogowym,
n) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg,
o) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarka drogową lub potrzebami ruchu oraz umieszczanie takich urządzeń na obiektach mostowych,
p) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
q) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
r) utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
s) remonty i konserwacja dróg oraz obiektów infrastruktury drogowej,
t) sprawowanie zarządu gruntami w pasie drogowym,
u) utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
v) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i wydawanie decyzji określających wysokość opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych,
w) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
x) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
y) przygotowywanie i opracowywanie materiałów do postępowań przetargowych i zapytań ofertowych z zakresu remontów dróg i infrastruktury drogowej, bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz innych robót utrzymaniowych;

3) w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych wydawanie zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 13.17Jarosław WyszyńskiEdycja strony
04.12.2018 r., godz. 15.00Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.22Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1834 razy.