Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy, w szczególności:
1) w zakresie środowiska:
a) przygotowywanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska,
b) przygotowywanie opinii projektów gminnych programów ochrony środowiska,
c) przygotowywanie raportów z wykonywania powiatowego programu ochrony środowiska,
d) opiniowanie projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych,
e) opiniowanie projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu,
f) opiniowanie planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,
g) prowadzenie okresowych badań jakości gleby lub ziemi,
h) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
i) prowadzenie spraw z zakresu określania dopuszczalnego poziomu hałasu dla zakładów przekraczających dopuszczalne poziomu hałasu,
j) opracowywanie zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
k) sporządzanie map akustycznych,
l) przekazywanie map akustycznych zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
m) przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska programu ochrony środowiska przed hałasem niezwłocznie po uchwaleniu programu przez Radę,
n) ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
o) prowadzenie spraw związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
p) przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji,
q) prowadzenie spraw z zakresu nakładania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4 lub określone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
r) prowadzenie spraw z zakresu nakładania na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku przedkładania wyników pomiarów określających zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania,
s) jeżeli wymagane jest pozwolenie na emisję z instalacji, prowadzenie spraw związanych z nakładaniem dodatkowych wymagań wykraczających poza wymagania, z instalacji, o których mowa w art. 147 i przepisach wydanych na podstawie art. 148, a także określanie dodatkowych wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska,
t) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
u) wnoszenie sprzeciwu do rozpoczęcia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
v) ustalanie wymagań z zakresu ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
w) przyjmowanie wyników pomiarów przedkładanych przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem wyników pomiarów, o których mowa w art. 175 o ile pomiary te mają szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska wynikających z eksploatacji tych obiektów,
x) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska,
y) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku przedkładania wyników pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wykraczających poza obowiązki o których mowa w art. 177 ust.1, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania,
z) udzielanie pozwoleń:
- zintegrowanego,
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- na wytwarzanie odpadów,
za) obejmowanie, na wniosek prowadzącego instalację, jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości,
zb) orzekanie o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, o których mowa w art. 183 ust. 1, na warunkach określonych w art. 194,195,196,
zc) przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń,
zd) wygaszanie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 193 ust.1,
ze) prowadzenie spraw z zakresu ustalania odszkodowania za cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia,
zf) określanie zakresu i terminu wykonania obowiązku usunięcia negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności w decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, jeżeli nie usunięto negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności,
zg) orzekanie o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia,
zh) orzekanie o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku,
zi) przedstawianie kopii wniosku o pozwolenie zintegrowane oraz zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw środowiska albo podmiotowi przez niego upoważnionemu,
zj) wyrażanie zgody na wniosek prowadzącego istniejącą instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego, na odstępstwo od wymogów wynikających z najlepszej dostępnej techniki, których wprowadzenie wymagałoby zmian technicznych instalacji, pod warunkiem, że eksploatacja instalacji nie narusza wymogów określonych w art. 141 i 144,
zk) przedkładanie niezwłoczne ministrowi właściwemu do spraw środowiska albo podmiotowi, o którym mowa w art. 213 ust. 1, kopii wydanego pozwolenia zintegrowanego oraz zapis pozwolenia w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
zl) zobowiązywanie prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane zmiany w instalacji wymagają zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia,
zm) dokonywanie analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych,
zn) zapewnianie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej istotnej zmiany instalacji,
zo) cofanie lub ograniczanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów bez odszkodowania z instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym,
zp) stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym,
zq) zobowiązywanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
zr) nakładanie na podmioty obowiązków: ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego jeżeli podmioty korzystające ze środowiska negatywnie oddziałują na środowisko,
zs) zobowiązywanie, podmiotu negatywnie oddziałującego na środowisko do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkody w razie braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, o których mowa w decyzji wydanej na podstawie art. 362 ust.1,
zt) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
zu) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska,
zv) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
zw) zobowiązywanie prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
zx) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie pozyskiwania środków określonych w tym Funduszu oraz innymi funduszami z zakresu ochrony środowiska,
zy) wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem,
zz) przygotowanie projektu budżetu dysponowania środkami z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych;

2) w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
a) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
b) odmowa uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania,
c) odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,
d) prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
e) zapewnienie udziału społeczeństwa przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa,
f) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

3) w zakresie gospodarki odpadami:
a) wydawanie zezwoleń na:
- zbieranie odpadów,
- przetwarzanie odpadów,
- zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- transport odpadów,
b) wydawanie pozwolenia na wytwarzanie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
c) dokonywanie gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli:
- nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub
- jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,
d) zatwierdzanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi,
e) odmowa zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi,
f) wzywanie posiadacza odpadów wydobywczych, do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy lub działania niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
g) wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie objętym programem gospodarki odpadami wydobywczymi, jeżeli mimo wzywania posiadacza odpadów wydobywczych, do niezwłocznego zaniechania naruszeń nadal narusza przepisy,
h) wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
i) zmiana zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
j) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów wydobywczych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
k) odmowa wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
l) wzywanie posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy lub działania niezgodnie z zezwoleniem,
m) wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w zakresie objętym zezwoleniem, jeżeli mimo wzywania do niezwłocznego zaniechania naruszeń nadal narusza przepisy,
n) wydanie zezwolenia na zaniknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części,
o) zatwierdzanie projektu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenu,
p) ustanawianie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu na wypełnienie obowiązków przez posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na działania dotyczące zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz rekultywację terenu,
q) zwalnianie posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z obowiązku posiadania gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu,
r) wnioskowanie o wykonanie obowiązku zamknięcia lub rekultywacji terenu w przypadku niewywiązywania się z niego posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
s) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów, po uzgodnieniu z marszałkiem województwa lub regionalnym dyrektorem ochrony środowiska właściwym miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, z którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł umowę,
t) opiniowanie zezwoleń na przywóz odpadów z zagranicy;

4) w zakresie produkcji rolnej:
a) wydawanie opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych roślin albo zakazu stosowania określonego materiału siewnego,
b) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii i Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz z Izbami Rolniczymi i organizacjami rolniczymi, a także z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie edukacji i promocji rolnictwa Powiatu oraz upowszechniania gospodarki ekologicznej;

5) w zakresie leśnictwa:
a) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
b) opracowanie porozumień na powierzanie nadleśniczym prowadzenia w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
c) przygotowywanie projektów decyzji określających zadania właścicieli lasów,
d) zarządzanie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa na koszt nadleśnictw,
e) przyznawanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową drzewostanów związanych z usunięciem szkody wyrządzonej przez sprawcę, którego nie można ustalić,
f) zmiana lasu na użytek rolny - w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
g) przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
h) cechowanie i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
i) wydawanie, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaciągnięciu opinii Rady Gminy, decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
j) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
k) zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
l) zlecanie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
m) uznawanie lub nie uznawanie zastrzeżeń lub wniosków dotyczących projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
n) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu i nadzór nad ich wykonaniem,
o) wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia działek leśnych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
p) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z planem urządzania lasu,
q) nakazywanie wykonania obowiązków i zadań wynikających z trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania albo nie wykonania zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu,
r) opiniowanie rocznych planów zalesień gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
s) przekazywanie praw i obowiązków na nabywcę gruntu związane z prowadzeniem uprawy leśnej w przypadku sprzedaży,
t) wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu oraz nakazywanie zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,
u) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
v) prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem 50% podwyżki ekwiwalentu, o której mowa w art. 7 ust. 4;

6) w zakresie ochrony przyrody:
a) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
b) wydawanie zaświadczeń o wpisaniu do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
c) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 83-89, w zakresie w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy;

7) w zakresie łowiectwa:
a) wydawanie zgody na okresowe przetrzymywanie zwierzyny w celu podjęcia koniecznej opieki i leczenia,
b) wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
c) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich,
d) przygotowywanie projektów decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny;

8) w zakresie gospodarki wodnej:
a) zatwierdzanie statutu spółki wodnej; w przypadku niezgodności statutu z prawem, wezwanie do usunięcia niezgodności; w przypadku nie usunięcia niezgodności z prawem odmowa zatwierdzenia statutu,
b) ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń, na rzecz spółki wodnej, osobom, które nie są członkami spółki wodnej a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona,
c) przygotowania dokumentów do egzekucji świadczeń, na rzecz spółki wodnej, osobom, które nie są członkami spółki wodnej a odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej,
d) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
e) orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej; w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały, wstrzymanie jej wykonania,
f) rozwiązywanie zarządu spółki wodnej oraz wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki,
g) ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej,
h) rozwiązywanie spółki wodnej,
i) wyznaczanie likwidatora spółki wodnej,
j) ustalanie wynagrodzenia dla likwidatora spółki wodnej,
k) wnioskowanie o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego,
l) ustalanie wysokości odszkodowania, na żądanie poszkodowanego, za szkody będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
m) stwierdzanie przejścia w trwały zarząd wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych tymi wodami;

9) w zakresie rybactwa śródlądowego:
a) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
b) zezwalanie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do wód śródlądowych żeglownych,
c) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
d) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
e) prowadzenie rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
f) tworzenie Społecznej Straży Rybackiej,
g) wystawianie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej;

10) w zakresie geologii:
a) przyjmowanie zawiadomień osób fizycznych zamierzających podjąć wydobywanie piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych, określające lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania,
b) ustalanie opłaty podwyższonej osobie fizycznej, która przy wydobywaniu piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych, z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), naruszyła wymagania określone ustawą,
c) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
- obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
- wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych,
d) uzgadnianie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
e) ustalanie zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją,
f) żądanie przedłożenia dokumentacji geologicznej,
g) wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego,
h) przeniesienie koncesji oraz praw i obowiązków z niej wynikających na rzecz innego podmiotu,
i) odmowa udzielenia koncesji,
j) ograniczenie zakresu koncesji lub jej cofnięcie,
k) stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,
l) zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej,
m) nakazywanie, podmiotom wykonującym prace geologiczne wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych prac geologicznych,
n) wyrażanie zgody na przeklasyfikowanie zasobów,
o) przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny,
p) zobowiązanie przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego, w szczególności w przypadku:
- wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia,
- cofnięcia koncesji lub stwierdzania jej wygaśnięcia lub utraty jej mocy bez względu na przyczynę,
- wyczerpania zasobów złoża,
- naruszenia przepisów o ochronie środowiska,
q) ustalanie opłaty dodatkowej w razie wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
r) ustalanie opłaty podwyższonej w razie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
s) wstrzymywanie działalności, nakazywanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień, nakazywanie podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu w przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana:
- z naruszeniem warunków określonych w koncesji,
- bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych
w nim warunków,
- bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu lub
z naruszeniem określonych w nim warunków,
t) gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej;

11) w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) opiniowanie rozwiązań przyjętych w studium w zakresie właściwości organu administracji geologicznej,
b) uzgadnianie projektów planu w zakresie właściwości organu administracji geologicznej w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
c) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie właściwości organu administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

12) w zakresie transportu kolejowego wydawanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;

13) w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych:
a) opracowanie projektu uchwały Rady ustalającej wysokość opłat za usunięcie za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających;
b) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzeniem strzeżonego portu lub przystani,
c) określanie opłat związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego,
d) prowadzenie postępowań w sprawach przejęcia statku lub innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego na rzecz Powiatu;

14) w zakresie ochrony gruntów rolnych:
a) rekultywacja na cele rolnicze gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi,
b) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
c) nakładanie obowiązku rekultywacji gruntów na osoby powodujące utratę lub ograniczenia wartości użytkowej gruntów;

15) w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących opieki i ochrony zabytków:
a) wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz kolekcji,
b) wnioskowanie o przejęcie na własność państwa zabytku nieruchomego,
c) wydawania decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia,
d) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów,
e) ustanowienie społecznego opiekuna zabytków,
f) realizowanie zadań określonych w ustawie o muzeach,
g) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury,
h) ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami,
i) prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków.


Wytworzył:Julita Michalska - pracownik wydziału Środowiska i Rolnictwa, data: 14.12.2018 r., godz. 10.00
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 13.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 13.24Jarosław WyszyńskiEdycja strony
14.12.2018 r., godz. 10.09Jarosław WyszyńskiEdycja strony
07.04.2015 r., godz. 14.13Hubert MorkaEdycja strony
07.04.2015 r., godz. 14.13Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.23Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 3639 razy.