Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy, w szczególności:
1. W zakresie ochrony środowiska:
1) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Wydziału,
2) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntu,
3) uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
4) uzgadnianie decyzji objętych postępowaniem w sprawach oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
5) wydawanie opinii dotyczącej konieczności sporządzania i zakresu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
6) nakładanie obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,
7) dokonywanie rekultywacji, gdy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie,
8) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
9) prowadzenie, aktualizowanego corocznie, rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obciąża go obowiązek rekultywacji,
10) sporządzanie map akustycznych,
11) ustalanie, w drodze decyzji, wysokości odszkodowania w razie ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska,
12) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika, w drodze decyzji, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, wykraczających poza obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
13) ustalenie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione konieczną ochroną środowiska,
14) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową, w drodze decyzji, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzonych w związku z eksploatacją tych obiektów, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku dowodzą przekroczenie standardów jakości środowiska,
15) wydawanie pozwoleń:
a) zintegrowanych,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi,
d) na wytwarzanie odpadów;
16) orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia,
17) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
18) określenie, w drodze decyzji, zakresu i terminu usunięcia negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzenia działalności,
19) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia przekroczenia, poza zakładem dopuszczalnych poziomów hałasu na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia,
20) zobowiązanie, w drodze decyzji, prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
21) nakładanie, w drodze decyzji, na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenie oraz przywrócenia środowisku stanu właściwego,
22) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
23) przygotowywanie programu ochrony środowiska, a także innych planów i programów wynikających z ustaw,
24) przedkładanie Radzie do zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok,
25) wnioskowanie do Rady o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
26) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie pozyskiwania środków określonych w tym Funduszu oraz innymi funduszami z zakresu ochrony środowiska.

2. W zakresie gospodarki odpadami:
1) wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
2) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
3) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
4) wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
5) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
6) wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
7) przygotowywanie projektów i aktualizacja powiatowego planu gospodarki odpadami,
8) zagospodarowanie odpadów z wypadków, jeżeli jest to konieczne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwości nieodwracalnych zmian w środowisku.

3. W zakresie produkcji rolnej:
1) wydawanie opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych roślin albo zakazu stosowania określonego materiału siewnego.

4. W zakresie leśnictwa:
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) powierzanie nadleśniczym, w drodze porozumienia, spraw z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz nadzór nad realizacją tych porozumień,
3) zarządzanie, z urzędu lub na wniosek nadleśniczego, wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zagrożonych wystąpieniem organizmów szkodliwych,
4) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania, odnowienia lub przebudowy drzewostanu, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
5) wydawanie decyzji zmiany lasu na użytek rolny,
6) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
7) zlecanie opracowania i wykonania uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
8) wydawanie zaświadczeń (o lasach),
9) wydawanie decyzji wstrzymujących wypłatę ekwiwalentu, w przypadku gdy uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesień,

5. W zakresie ochrony przyrody:
1) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
2) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
3) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy,

6. W zakresie łowiectwa:
1) wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
2) wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców,
3) wydawanie decyzji, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
4) rozliczanie czynszu dzierżawnego kół łowieckich między nadleśnictwa i gminy.

7. W zakresie gospodarki wodnej:
1) ustalanie linii brzegu dla wód, poza linią brzegu dla wód granicznych, śródlądowych, dróg wodnych i morskich wód wewnętrznych,
2) ustanawianie stref ochronnych ujęć wody obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
3) ustalanie szczegółowych zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
4) wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt Państwa za zwrotem części kosztów urządzeń melioracji szczegółowych,
5) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z otoczenia i wałów przeciwpowodziowych,
6) nakazywanie przywrócenia stanu poprzedniego, w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym albo w jego pobliżu, albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią robót lub innych czynności, które mogą utrudniać ochronę przed powodzią,
7) wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,
8) wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,
9) współpraca z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie, oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich,
10) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
11) ustalanie wysokości odszkodowań, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
12) wprowadzanie powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż wody powierzchniowe publiczne.

8. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2) wydawanie legitymacji Społecznym Stażnikom Rybackim,
3) tworzenie Społecznej Straży Rybackiej,
4) prowadzenie rejestru sprzętu pływackiego służącego do amatorskiego połowu ryb i uprawnionych do rybactwa,
5) przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,
6) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

9. W zakresie geologii:
1) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m³ oraz stwierdzanie wygaśnięcia koncesji i obowiązku jej zabezpieczenia,
2) wyznaczanie, w uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, granic obszaru górniczego i terenu górniczego,
3) zatwierdzanie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
4) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,
5) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
6) zatwierdzanie projektu zagospodarowania złoża.


Wytworzył:Julita Michalska - pracownik wydziału Środowiska i Rolnictwa, data: 14.12.2018 r., godz. 10.00
Wprowadził:Hubert Morka, data: 22.01.2013 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 14.12.2018 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2018 r., godz. 10.09Jarosław WyszyńskiEdycja strony
07.04.2015 r., godz. 14.13Hubert MorkaEdycja strony
07.04.2015 r., godz. 14.13Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 13.23Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 3113 razy.