Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Promocji i Rozwoju

Do zakresu działania Wydziału Promocji i Rozwoju należy, w szczególności:
1) w zakresie spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
a) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych,
b) opracowanie programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi,
c) opracowanie sprawozdań z realizacji programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi,
d) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
e) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami oraz fundacjami,
f) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom do tego uprawnionym,
g) współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,
h) prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych oraz internetowej księgi dotacji,
i) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa,
j) opracowywanie rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżuru aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu,
k) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
l) przekazywanie informacji o realizowanych na terenie Powiatu programach zdrowotnych,
m) współpraca w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
n) współpraca w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne opieki zdrowotnej,
o) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
p) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem oraz zwoływaniem pierwszego posiedzenia rady społecznej,
q) prowadzenie spraw związanych z zasadami zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego oraz zakupów i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,
r) przygotowywanie projektów dokumentów związanych z nadaniem, zatwierdzeniem i zmianami Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, uchwalonego przez radę społeczną;

2) w zakresie obsługi informatycznej i Biuletynu Informacji Publicznej:
a) administrowanie siecią informatyczną Starostwa oraz zabezpieczenie jej sprawnego funkcjonowania,
b) wykonywanie zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych,
c) organizacja i koordynacja działań z zakresu zakupu, bieżącej eksploatacji oraz ocena przydatności sprzętu informatycznego,
d) instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych,
e) obsługa techniczna posiedzeń Rady Powiatu,
f) rejestracja, publikacja dźwięku i obrazu przebiegu obrad Rady,
g) zabezpieczanie danych osobowych występujących w systemie informatycznym Starostwa,
h) archiwizacja danych – tworzenie kopii zapasowych,
i) wdrażanie nowych technologii i systemów informatycznych,
j) szkolenie pracowników i udzielanie im instruktażu z zakresu informatyki i Polityki Bezpieczeństwa,
k) prowadzenie ewidencji sprzętu oraz stosowanych systemów i programów,
l) zabezpieczanie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej Starostwa zgodnie z Polityką bezpieczeństwa i ustawą o ochronie danych osobowych,
m) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,
n) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
o) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych,
p) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
q) publikowanie oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu;

3) w zakresie promocji i komunikacji z mediami:
a) organizowanie kontaktów organów samorządu powiatowego z mediami,
b) opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań Powiatu,
c) reagowanie na krytykę prasową dotyczącą samorządu powiatowego,
d) prowadzenie powiatowego serwisu internetowego, portali społecznościowych,
e) przygotowywanie konferencji prasowych, zapraszanie do urzędu przedstawicieli prasy, opracowywanie terminarza spotkań z prasą,
f) opracowanie materiałów i publikacji promocyjnych Powiatu z wyłączeniem spraw gospodarczych,
g) współpraca z wydawnictwami w zakresie wydawania materiałów i publikacji,
h) organizacja kontaktów zewnętrznych Starostwa na polecenie Starosty,
i) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji,
j) gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznej (w tym na wniosek) we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Powiatu.
k) sporządzanie korespondencji okolicznościowej związanej z życiem społeczno- gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu (okolicznościowe listy, gratulacje i podziękowania),
i) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Starosty;

4) w zakresie kultury i sportu:
a) koordynacja działalności na terenie Powiatu w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych, opracowywanie powiatowego kalendarza wydarzeń,
b) współpraca z gminnymi ośrodkami kultury i sportu,
c) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
d) organizacja uroczystości patriotycznych oraz imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i promocyjnym,
e) prowadzenie procedury w zakresie przyznawania nagród Starosty,
f) tworzenie warunków dla rozwoju i promocji środowisk twórczych działających na terenie powiatu,
g) wspieranie różnych form rozwoju oraz walorów turystycznych i rekreacyjnych powiatu wyszkowskiego.


Wytworzył:Hubert Morka, data: 13.11.2019 r., godz. 14.32
Wprowadził:Hubert Morka, data: 13.11.2019 r., godz. 14.28
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 29.11.2019 r., godz. 13.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2019 r., godz. 13.26Jarosław WyszyńskiEdycja strony
29.11.2019 r., godz. 13.25Jarosław WyszyńskiEdycja strony
13.11.2019 r., godz. 14.33Hubert MorkaEdycja strony
13.11.2019 r., godz. 14.28Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 228 razy.