Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zadania Starosty

Do zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy, w szczególności:

1) organizowanie pracy Zarządu jako jego przewodniczący;
2) inicjowanie i organizowanie prac nad kierunkami rozwoju społeczno–gospodarczego Powiatu;
3) wykonywanie uprawnień kierownika Starostwa w tym w szczególności:
a) organizowanie pracy Starostwa i reprezentowanie go na zewnątrz;
b) realizacja polityki personalnej i płacowej w Starostwie;
c) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy;
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
5) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa;
6) zlecanie komórkom organizacyjnym zadań nie ujętych w szczegółowych zakresach ich działania;
7) kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa;
8) zapewnienie poprawności i terminowości realizacji uchwał podjętych przez Radę oraz Zarząd;
9) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu.


Starosta sprawuje nadzór nad:
1) Wicestarostą;
2) Sekretarzem;
3) Skarbnikiem;
4) Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
5) Wydziałem Inwestycji i Dróg Publicznych;
6) Wydziałem Architektoniczno-Budowlanym;
7) Referatem ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych;
8) Referatem Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego;
9) Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
10) Stanowiskiem ds. Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych;
11) Audytorem Wewnętrznym;
12) Radcą Prawnym;
13) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;
14) Starostwem Powiatowym w Wyszkowie;
15) Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie;
16) Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie;
17) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
18) Powiatowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wyszkowie.


Wytworzył:Jerzy Ausfeld - Sekretarz Powiatu, data: 22.01.2019 r., godz. 12.00
Wprowadził:Hubert Morka, data: 17.01.2013 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 26.06.2019 r., godz. 12.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2019 r., godz. 12.30Jarosław WyszyńskiEdycja strony
30.11.2018 r., godz. 09.31Hubert MorkaEdycja strony
12.07.2016 r., godz. 12.18Jarosław WyszyńskiEdycja strony
03.04.2013 r., godz. 14.07Hubert MorkaEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 09.43Hubert MorkaEdycja strony
17.01.2013 r., godz. 10.43Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2526 razy.